u źródeł natury
STRONA GŁÓWNA | O NATURZE 2000 | MAPA | SCENARIUSZE ZAJĘĆ | LINKI | O PROGRAMIE U ŹRÓDEŁ NATURY | O ŹRÓDŁACH

 


zrodla

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
od 18 lat zajmuje się szeroko rozumianą edukacją ekologiczną, przyrodniczą i obywatelską. Naszą misją jest stałe zwiększanie stopnia świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez aktywną edukację ekologiczną, realizowaną głównie poprzez warsztaty dla młodzieży, szkolenia, wyjazdy terenowe, projekty informacyjne.
Nasze działania koncentrują się wokół tematyki małej ekologii, ochrony humanitarnej zwierząt, edukacji przyrodniczej. W zasięgu zainteresowań znajdują się treści z zakresu edukacji regionalnej, obywatelskiej, jak i prozdrowotnej. Pracujemy głównie w oparciu o autorskie programy, które na bieżąco są aktualizowane i dopasowywane do sytuacji, zapotrzebowania jak i obowiązującej podstawy programowej. Opracowujemy są własne materiały dydaktyczne w postaci gier, zabaw, kart pracy.
Nasza oferta obejmuje ponad sześćdziesiąt tytułów warsztatów dla dzieci i młodzieży realizowanych zarówno w naszym ośrodku w Łodzi przy ul. Zielonej 27, w szkołach w Łodzi, Warszawie i Krakowie oraz w terenie, organizujemy także "Bardzo Zielone Szkoły" dla szkół z całej Polski - są to 5-dniowe wycieczki z intensywnym programem edukacji ekologicznej i przyrodniczej prowadzone przez doświadczonych trenerów w 7 miejscach kraju.


Obecnie poza programem "U źródeł Natury" realizujemy następujące projekty:
- Nie podgrzewaj atmosfery (W drodze do Kopenhagi – od COP 14 do COP 15)
- Wikiportal o zieleni miejskiej "parki.org"
- Akademia 3R
- Dla klimatu
- Kupuj odpowiedzialnie zabawki
- Sklep -› wysypisko = ulica jednokierunkowa?
- Dolinami Rzek
- Parki Łodzi - film
- Łódzka Edukacja Ekologiczna
- Warszawska Edukacja Ekologiczna
- Małopolska Edukacja Ekologiczna

"W drodze do Kopenhagi – od COP 14 do COP 15"

Jest to projekt edukacyjny którego celem strategicznym jest nadanie problemowi ocieplenia klimatu właściwej rangi w odbiorze społecznym, uświadomienie osobistej odpowiedzialności każdego z nas oraz ukazanie możliwości indywidualnych działań na rzecz klimatu. Projekt „W drodze do Kopenhagi – od COP 14 do COP 15” ma być odpowiedzią na wciąż zbyt niski poziom świadomości ekologicznej Polaków. Z racji naszych dotychczasowych wieloletnich doświadczeń w prowadzeniu edukacji ekologicznej i obywatelskiej nasze obecne działania kierujemy przede wszystkim do młodzieży w nadziei, że młodzi ludzie dzięki swojemu zaangażowaniu „zarażą” innych troską o środowisko.
Projekt realizowany będzie na kilku płaszczyznach. Pierwszy element to masowa kampania edukacyjna skierowana do szkół podstawowych, polegająca na opracowaniu i przekazaniu prostych i łatwych do wykorzystania przez nauczycieli materiałów edukacyjnych nt. globalnego ocieplenia i sposobów zapobiegania mu przez pojedyncze osoby. Rolą nauczycieli będzie przeprowadzenie zajęć warsztatowych i zorganizowanie wraz z uczniami „święta klimatu” w swojej szkole lub społeczności lokalnej podczas którego uczniowie promować będą proekologiczne (w kontekście klimatu) zachowania.
Drugi element kampanii skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W tej części zaplanowano przeprowadzenie sympozjów dla nauczycieli geografii, biologii i wiedzy o społeczeństwie nt. globalnego ocieplania i jego obecnych i przyszłych skutków. Nauczyciele zainteresowani kontynuacją udziału w projekcie zgłoszą do udziału swoje szkoły. Uczniowie wybranych klas wezmą udział w trzech warsztatach prowadzonych przez przeszkolonych trenerów, a następnie zorganizują wydarzenie skalę na lokalną (dla społeczności lokalnej) promujące wiedzę nt. globalnego ocieplenia i sposobów przeciwdziałania mu zarówno na skalę międzynarodową jak i przez każdego z nas.
Dodatkowym elementem projektu będzie kampania medialna (reklamy w tygodnikach opinii oraz informacje prasowe o wydarzeniach realizowanych przez szkoły) i outdoorowa (wystawy zewnętrzne na bannerach).
Wszystkie finalne elementy projektu czyli wydarzenia organizowane przez szkoły, wystawy, kampanie obędą się bezpośrednio przed 15 Konferencją Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Kopenhadze (COP15), tak aby zwrócić uwagę społeczeństwa na wydarzenia szczytu klimatycznego.
Więcej informacji na stronie projektu www.klimat.edu.pl

parki.org

Celem projektu jest opracowanie na bazie dotychczas istniejącej strony www.parki.org strony Wiki zawierającej informacje na temat parków i terenów zielonych w Polsce oraz zainicjowanie tworzenia się społeczności internetowej zainteresowanej tym tematem.

Akademia 3R

Projekt Polskiej Zielonej Sieci realizowany w partnetstwie z ODE Źródła. Celem „Akademii 3R” jest aktywna edukacja ekologiczna i obywatelska w zakresie odpowiedzialnego postępowania z odpadami oraz zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży, ich nauczycieli oraz pracowników szkół w zakresie podejmowania konkretnych działań proekologicznych i konsumenckich w swoich środowiskach lokalnych, by przede wszystkim ograniczyć ilość powstających odpadów według zasady 3R tj.: reduce, reuse, recycle, czyli ograniczaj powstawanie odpadów, używaj ponownie, odzyskuj. „Akademia 3R” skierowana jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z 10 województw w Polsce. W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla nauczycieli odpowiedzialnych za realizację programu na poziomie poszczególnych klas połączone z przekazaniem specjalnie na potrzeby programu opracowanych segregatorów z materiałami edukacyjnymi. Szkolenia te przygotują nauczycieli do prowadzenia zajęć przez cały rok szkolny 2009/2010. W każdej klasie dodatkowo zostaną przeprowadzone bezpłatnie dwa zajęcia przez edukatorów regionalnych, którzy będą bezpośrednim, merytorycznym wsparciem dla pedagogów wdrażających program przez czas trwania projektu. „Akademia 3R” to również dwuetapowy konkurs wdrożony we wszystkich klasach biorących udział w programie na temat ograniczania nieodpowiedzialnej konsumpcji, zakończony półfinałami wojewódzkimi i finałem ogólnopolskim. Efekty projektu będą upowszechniane poprzez dodruk i dystrybucję materiałów oraz szkolenia dla nauczycieli.
Więcej informacji na stronie projektu http://www.ekonsument.pl/akademia3r

Szkoły dla klimatu

Kampanie edukacyjna Polskiej Zielonej Sieci skierowana do młodzieży szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Celem akcji jest aktywna edukacja obywatelska w zakresie zmian klimatu nastawiona na kształtowanie postaw proekologicznych wśród młodzieży. Projekt realizowany jest w 16 województwach gdzie odbędzie się łącznie 365 dwugodzinnych zajęć, w trakcie których uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób mogą chronić klimat oraz jakie działania podejmuje nasze państwo w tym zakresie. Postulaty wypracowane przez z młodzież podczas warsztatów będą elementem instalacji „Szkoły Dla Klimatu” organizowanej przez PZS w listopadzie 2009 w Warszawie. Wystawa będzie połączona z organizacją konferencji prasowej, związanej z wyjazdem polityków i przedstawicieli organizacji pozarządowych na konferencję COP 15 w Kopenhadze.
Więcej informacji na stronie projektu http://dlaklimatu.pl/Szkoly-dla-klimatu

Kupuj odpowiedzialnie zabawki

Projekt Polskiej Zielonej Sieci realizowany w ramach kampanii „Kupuj odpowiedzialnie”, który ruszył w lutym 2009 r. W ramach projektu bierzemy przemysł zabawkarski pod lupę, z przekonaniem że żadne dziecko nie chciałoby się bawić lalkami ani klockami wyprodukowanymi kosztem czyjejś krzywdy. Chcemy uświadomić to zwłaszcza młodym rodzicom i nauczycieli, ale każdy powinien mieć to na uwadze wybierając prezenty dla najmłodszych. Chcemy zwiększyć świadomość konsumentów i zmobilizować społeczeństwo, aby aktywnie działało na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu oraz poszanowania praw pracowniczych w przemyśle zabawkarskim. Wiedza pomoże rodzicom w dokonywaniu lepszych zakupów, podobnie jak pracownikom przedszkoli i innych instytucji wychowawczych. Firmy importujące zabawki z krajów rozwijających się będą miały motywację, aby stawiać swoim dostawcom odpowiednie wymagania oraz właściwie kontrolować, czy zakontraktowane zakłady je spełniają. Kampania społeczna obejmuje wydanie ulotek i poradnika dla aktywistów oraz newesletterów z informacjami, których będzie dostarczać partnerska organizacja z Hong-Kongu. Wraz z partnerskimi organizacjami z Europy będzie prowadzony lobbing i bezpośrednie negocjacje z branżą zabawkarską, wsparty waszymi podpisami pod petycją, którą opracujemy.
Więcej informacji na stronie projektu http://www.ekonsument.pl/zabawki

"Sklep -› wysypisko = ulica jednokierunkowa?"

Projekt jest przedsięwzięciem edukacyjnym, skierowanym do szkół podstawowych i gimnazjów z rejonu Warszawy, Łodzi, Krakowa i Poznania. Obecnie realizowana jest 3 edycja projektu. Celem projektu jest kształtowanie świadomości i proekologicznych postaw uczniów w zakresie gospodarki odpadami i konsumpcji oraz wdrożenie w szkołach selektywnej zbiórki odpadów. W ramach projektu przewidziana jest część teoretyczna, praktyczna oraz uroczyste zakończenie projektu. Część teoretyczna składa się ze szkolenia dla nauczycieli oraz warsztatów nt. problemów nadmiernej konsumpcji i zagospodarowania odpadów oraz zajęcia w sortowni odpadów. Część praktyczna obejmuje: opracowanie i wdrożenie w szkole systemu selektywnej zbiórki odpadów, akcję promocyjno-informacyjną nt. zrównoważonej konsumpcji, segregacji odpadów i recyklingu, oraz monitoring funkcjonowania systemu selektywnej zbiórki odpadów w otoczeniu szkoły.
Więcej informacji na stronie projektu www.recykling.edu.pl

Bardzo Zielone Szkoły

Wychodząc z założenia iż ważną częścią edukacji ekologicznej, zwłaszcza dla młodzieży z miasta jest bezpośredni kontakt z przyrodą ODE "Źródła" od 2002 roku zajmuje się organizacją kilkudniowych wycieczek z intensywnym programem ekologicznym. Dla podkreślenia wysokiej jakości merytorycznej takich wyjazdów, nazywamy je "Bardzo Zielonymi Szkołami". “Bardzo zielone szkoły” są odpowiedzią na coraz częstszą dewaluację terminu “zielona szkoła”, która sprowadza się jedynie do wyjazdu połączonego ze zwiedzaniem pobliskiego zabytku i ogniska. W programie naszych wycieczek zawarliśmy zapoznanie uczestników z wartościami przyrodniczymi i kulturowymi okolicy oraz zagrożeniami dla danego terenu, wycieczki do rezerwatów, zajęcie warsztatowe w terenie, zabawy integracyjne, spotkania z pracownikami parku, przyrodnikami, leśnikami, wieczorne pokazy slajdów. Uczniowie zdobywają zarówno wiedzę przyrodniczą: zapoznają się z gatunkami roślin i zwierząt, rodzajami siedlisk, poznają gatunki chronione; jak i wiadomości o historii i kulturze regionu, zabytkach i życiu lokalnych społeczności. W trakcie wycieczki zapewniamy uczniom szeroki wachlarz zagadnień i technik zajęć. Chcemy zaciekawić i zainspirować dzieci i młodzież do szukania wiedzy w kontaktach z przyrodą i ludźmi. Preferujemy naukę poprzez zabawę i aktywne uczestnictwo w warsztatach. Proponowane przez nas zajęcia dopasowane są do zagadnień ścieżek międzyprzedmiotowych: ekologicznej, zdrowotnej, edukacji medialnej i edukacji regionalnej. Wycieczki odbywają się w 6 miejscowościach, na bieżąco dodawane są nowe miejsca do oferty.
Więcej informacji na stronie projektu www.zieloneszkoly.pl

Dolinami Rzek

Celem projektu jest produkcja siedmioodcinkowego serialu dokumentalnego poświęconego rzekom. Seria siedmiu filmów, pod zbiorowym tytułem „Dolinami rzek”, w atrakcyjny sposób zaprezentuje najpiękniejsze rzeki Polski. Trzydziestominutowe odcinki przedstawią niepowtarzalne uroki Wisły, Odry, Warty, Bugu, Narwi, Biebrzy oraz Dunajca. Współczesne obserwacje będą zderzone z opisami podróży Zygmunta Glogera zawartymi w książce „Dolinami rzek” z 1902 roku. Ten znakomity historyk, archeolog, etnograf, folklorysta i zarazem krajoznawca – wychodził z założenia, że przed powstaniem dróg ludzie podróżowali rzekami i osiedlali się nad ich brzegami - po czym pozostać musiały ciekawe pamiątki. Podczas swoich eskapad odnajdywał interesujące pod względem historycznym i archeologicznym tropy. W naszych filmach podążymy śladami jego odkryć. Spróbujemy dowiedzieć się świadkami jakich wydarzeń historycznych były pokazywane przez nas rzeki. Odnajdziemy miejsca w których odbyły się najważniejsze nadrzeczne bitwy i opowiemy ich przebieg. Sprawdzimy jak bardzo zmienił się krajobraz siedmiu rzek na przestrzeni stulecia. Przekonamy się, czy istnieją jeszcze miejsca nietknięte przez cywilizację. W naszych filmach przedstawimy zarówno historię, jak i plany na przyszłość związane z każdą z rzek - pokazywanych we współczesnych, malowniczych ujęciach. Przybliżymy widzom najciekawsze gatunki roślin i zwierząt, które występują w ich okolicach. Porozmawiamy z dziećmi z kółek przyrodniczych na temat ochrony zagrożonych gatunków. Nasi mali bohaterowie opowiedzą ciekawostki i legendy dotyczące wody nad którą żyją.Ile kilometrów ma polska sieć rzeczna? Jakie terytorium zajmuje zlewnia Wisły? W zlewisku jakich mórz leży teren Polski? Jakie obszary chronione znajdują się w dolinach siedmiu rzek? Czym zajmują się potamolodzy? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą się w serii filmów “Dolinami rzek”. Naszym celem jest zaprezentowanie bogactwa przyrodniczego naszego kraju, które na Zachodzie Europy jest już nie do odzyskania – przez silną ingerencję w naturalny stan rzek.

Parki Łodzi - film

Celem projektu jest zrealizowanie cyklu filmów dokumentalno – edukacyjnych przedstawiające łódzkie parki miejskie na bazie wydanych wcześniej książek "Spacery po zielonej Łodzi" oraz "Parki i ogrody woj. łódzkiego".

Łódzka Edukacja Ekologiczna - Ośrodek Edukacji Ekologicznej "Zielona 27"

Od 1997 roku nieprzerwanie realizowany jest projekt “Łódzkiej edukacji ekologicznej” w oparciu o prowadzoną przez nas niepubliczną placówkę oświatowo-wychowawczą (Ośrodek Edukacji i Kultury Ekologicznej). W ramach projektu prowadzone są dwu- i czterogodzinne warsztaty ekologiczne w szkole i w terenie, warsztaty edukacji regionalnej, warsztaty edukacji obywatelskiej, zielone dni za miastem (wycieczki jednodniowe z programem ekologicznym), szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, ponadto prowadzona jest biblioteka ekologiczna, wydawane są publikacje i materiały dydaktyczne, prowadzone są otwarte spotkania i pokazy. Szkoły i uczniowie aktywnie współpracujący z ośrodkiem nagradzani są „Dyplomem Młodego Ekologa”. W ramach projektu od kilku lat nieprzerwanie współpracujemy z około 40 szkołami z terenu aglomeracji łódzkiej, a okazjonalne kontakty nawiązaliśmy z większością łódzkich szkół. Od 2005 roku projekt realizowany jest również w Warszawie, a od 2007 także w Krakowie. Średnio rocznie z oferty edukacyjnej Źródeł korzysta ok. 8000 uczniów.
Więcej informacji oraz formularz zamówienia warsztatów na stronie http://www.zrodla.org/edukacja/ekologiczna/

Warszawska Edukacja Ekologiczna

Projekt obejmuje różnorodne działania z zakresu edukacji ekologicznej skierowane do dzieci i młodzieży oraz nauczycieli z terenu aglomeracji warszawskiej. Z uwagi na miejski charakter obszaru działania, edukacja skupia się głównie na zagadnieniach zrównoważonej konsumpcji. W ramach pracy Ośrodka w Warszawie prowadzone są warsztaty w szkole i w terenie: dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Więcej informacji oraz formularz zamówienia warsztatów na stronie http://www.zrodla.org/warszawa/

Krakowska Edukacja Ekologiczna

Projekt obejmuje różnorodne działania z zakresu edukacji ekologicznej skierowane do dzieci i młodzieży oraz nauczycieli z terenu Małopolski. W ramach pracy oddziału krakowskiego prowadzone są warsztaty w szkole i w terenie: dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Więcej informacji oraz formularz zamówienia warsztatów na stronie http://www.zrodla.org/krakow/ 
 
.
 
U źródeł Natury

Witamy na stronie programu edukacyjnego
„U źródeł Natury”, którego głównym celem jest zapoznanie uczniów i nauczycieli z problematyką programu NATURA 2000 oraz pozostałymi formami ochrony środowiska.


PAKIET DLA GIMANZJÓW

PAKIET DLA LICEÓW

 

logo źródła
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Łódź 90-602, ul. Zielona 27
tel. 42 632 8118, fax 42 203 1355
e-mail: natura2000@zrodla.org
www.zrodla.org
Sponsorzy programu:


logo NFOSiGW
Projekt dofinansowany ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein
i Norwegię poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
a także ze środków budżetu
Rzeczpospolitej Polskiej w ramach
Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Partnerzy programu:


.

.Bezpłatny program do rozliczenia podatku
za rok 2021 jest już dostępny do pobrania ze strony opp.zrodla.org


Uwaga! Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.